ТАЙНАТА ДАНТЕ

по “Божествена комедия” на Данте Алигиери

11.10. и 20.10.2024 (Премиера)

Хореограф – Асен Наков

Композитор – Румен Бояджиев-син

Сценограф – Катрин Красимирова 

Костюмограф – Адрияна Найденова

Драматург – Майя Праматарова

Асистент-хореограф – Даниела Иванова

Репетитор – Олеся Пантикина

Мултимедийна сценографияКатрин Красимирова – Електрик Ми

Участват: Андрея Дякова, Бенедета Граси, Даниела Иванова, Мария Касабова, Таня Кацарова, Теодора Друмева, Яна Николова; Валери Миленков, Васил Дипчиков, Дженаро Дезидерио, Ервин Есен, Лоренцо Алба, Светослав Серопян, Светлозар Тинев, Стефан Вучов, Филип Миланов

“Тайната Данте” е проект на екип съмишленици, в който участва цялата трупа на Балет “Арбеск”. “Път” е думата, с която може да се определи това вълнуващо и амбициозно представление, изградено върху серия от проникновени сола и мощни като образност ансамблови изпълнения. Хореографската версия е стъпила върху моменти от “Божествена комедия” и тълкува хуманистичните идеи на творбата. 

“Тайната Данте” е своего рода пътешествие през вековете и идеите от Античността и Средновековието до наши дни с препратки към класическото наследство. Връзката между натрупванията през хилядолетията и новото, дошло с развитието на изкуството, е смислообразуващо за целия спектакъл. Спектакълът е ту поглед отвисоко, ту вглеждане в даден персонаж или история, като се спазва структурата на “Божествена комедия” на Данте. 

 Плакат и визуална концепция за социалните мрежи: Николай Димитров NAD

Визия за сайт: фрагмент от картина на William Adolphe                         

Времетраене: 75 мин.

_______________________________________________________________________________________________

THE DANTE SECRET // Premiere

based on “Divine Comedy” by Dante Alighieri

11th and 20th of October 2024 

Choreographer – Asen Nakov

Composer – Rumen Boyadzhiev-son

Scenographer – Katrin Krasimirova

Costume designer – Adriana Naydenova

Playwright – Maya Pramatarova

Assistant choreographer – Daniela Ivanova

Rehearsal Director – Olessia Pantikina

Multimedia scenography – Katrin Krasimirova – Elektrick Me

Participants: Andreya Dyakova, Benedetta Grassi, Daniela Ivanova, Maria Kasabova, Tanya Katsarova, Teodora Drumeva, Yana Nikolova; Valeri Milenkov, Vasil Dipchikov, Gennaro Desiderio, Ervin Esen, Lorenzo Alba, Svetoslav Seropyan, Svetlozar Tinev, Stefan Vuchov, Filip Milanov

“The Secret of Dante” is a project by a team of like-minded people, involving the entire troupe of Ballet “Arabesque.” It is an exciting and ambitious performance, consisting of soulful solos and powerful ensemble performances. The choreography is based on moments from “Divine Comedy” and interprets humanistic ideas from the work.

“The Dante Secret” is a journey through the ages and ideas from Antiquity and the Middle Ages to the present day, with references to classical heritage. The performance explores the relationship between accumulations over the millennia and the new developments in art. It offers different perspectives, sometimes viewing from above and sometimes focusing on specific characters or stories, following the structure of Dante’s “Divine Comedy.”

Poster and visual concept for social media: Nikolay Dimitrov NAD

Website Visual: Fragment of a painting by William Adolphe

Duration: 75 min.

Боряна Сечанова – директор
тел: (+359) 897 920 920

Мая Михайлова – мениджър
тел: (+359) 897 969 780

Ballet ARABESQUE © 2024. All rights reserved.